Useful Links

Law Society of Ireland - www.lawsociety.ie

Courts Service of Ireland - www.courts.ie

Irish Statute Book - www.irishstatutebook.ie

Land Registry - www.prai.ie

Private Residential Tenancies Board (PRTB) - www.prtb.ie

Local Property Tax - www.revenue.ie/en/tax/lpt/

Non Principal Private Residence - www.nppr.ie

Companies Registration Office Ireland - www.cro.ie

Injuries Board - www.injuriesboard.ie